Prawo Nieruchomości

  • doradzamy przy nabywaniu i eksploatacji nieruchomości

  • ustalamy stan prawny nieruchomości

  • prowadzimy obsługę prawną procesu budowlanego

  • bierzemy udział w postępowaniu administracyjnym w zakresie uzyskiwania pozwoleń, zgód, opinii itp.

  • przygotowujemy i opiniujemy umowy z wykonawcami, umowy deweloperskie, umowy najmu

  • doradzamy i reprezentujemy Klientów w sporach z wykonawcami w zakresie nienależytego wykonania zobowiązań, wad budynku itp.

  • prowadzimy postępowania o zniesienie współwłasności, o naruszenie posiadania nieruchomości, o stwierdzenie zasiedzenia itp.

  • specjalizujemy się w sprawach mieszkaniowych (lokale spółdzielcze, komunalne, hipoteczne) - świadczymy pomoc prawną w sprawach o wstąpienie w stosunek najmu w razie śmierci najemcy lokalu, w sprawach spornych ze spółdzielniami mieszkaniowymi, w sprawach o eksmisje, prowadzimy sprawy związane ze wspólnotami mieszkaniowymi itp.