Prawo Cywilne

  • przygotowujemy i opiniujemy projekty umów cywilnoprawnych (m.in. umowy sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umowy o świadczenie usług, umowy o współpracy, umowy serwisowe, umowy licencyjne, umowy pożyczki itp.)

  • przygotowujemy projekty ugód i porozumień

  • negocjujemy z kontrahentami Klienta

  • doradzamy przy zabezpieczaniu roszczeń Klienta w celu zmniejszenia ryzyka kontraktowego, jak również zapobieżenia ewentualnym procesom sądowym spowodowanym niewłaściwie lub niestarannie sporządzonymi umowami

  • wspieramy w postępowaniach nieprocesowych

  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach egzekucyjnych

  • doradzamy w sprawach zabezpieczenia wierzytelności

  • świadczymy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań wynikających z niewykonania lub nienależytego, nieterminowego wykonania umów, jak również z tytułu czynów niedozwolonych

  • doradzamy i prowadzimy sprawy spadkowe m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek